Přípravek na mytí pivního skla...

Přípravek na mytí pivního skla Gastrostronger s pumpičkou 1l

Jedinečný přípravek pro mytí pivního skla. Snadno odstraňuje usazeniny, stopy po rtěnce, mastnotě apod. Sklo zůstává po oplachu čistou vodou jiskřivě čisté a nezasychají na něm kapky. Svým složením je velmi šetrný k pokožce. Přípravek nenarušuje pivní pěnu a pivo krásně kroužkuje.

10369
147,00 Kč

121,49 Kč bez DPH

 

Dávkování: 3–5 ml na 4 litry vody (obvykle stačí 1 čajová lžička na myčku skla). Při poklesu pěny dodávkujte. Důkladný oplach pitnou vodou je nezbytný. Obsahuje:Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli; Amidy, C8-18 a C18-nenasycené, N,N-bis (hydroxyethyl)

H315 Dráždí kůži. 

H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 

Pokračujte ve vyplachování. 

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P332+P313 PŘI PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Měrná jednotka
ks

LUKR CZ a.s.

Společnost LUKR CZ vznikla v roce 1991 a od svého založení se nepřetržitě věnuje vývoji
výrobků v oblasti pivní gastronomie.

Dalšími oblastmi, v nichž máme bohatou tradici, jsou vývoj a výroba tradičních staročeských výčepních hlav a kohoutů a vývoj a výroba mycích a sanitačních prostředků pro nápojové cesty a pivní sklo, na jejichž vývoji spolupracujeme s odborníky v oblasti hygieny a chemie.

Mohlo by vás také zajímat

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: