Gastrostronger 0,5 kg Rozšířit

Čistič pivního skla GASTROSTRONGER 0,5 kg

10357

Nový

Jedinečný přípravek pro mytí pivního skla. Snadno odstraňuje usazeniny, stopy po rtěnce, mastnotě  
apod. Sklo zůstává po oplachu čistou vodou jiskřivě čisté a nezasychají na něm kapky. Přípravek nenarušuje pivní pěnu a pivo krásně kroužkuje.

Více podrobností

67,00 Kč

vč. DPH

55,37 Kč bez DPH

Vlastnosti

Měrná jednotkaks
Hmotnost0.6 Kg

Dávkování: 3–5 ml na 4 litry vody (obvykle stačí 1 čajová lžička na myčku skla). Při poklesu pěny dodávkujte. Důkladný oplach pitnou vodou je nezbytný. Obsahuje:Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli; Amidy, C8-18 a C18-nenasycené, N,N-bis (hydroxyethyl)

H315 Dráždí kůži. 

H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 

Pokračujte ve vyplachování. 

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P332+P313 PŘI PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Měrná jednotkaks
Hmotnost0.6 Kg
Souhlasím

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací