Přípravek na mytí pivního skla...

Přípravek na mytí pivního skla Gastrostronger Mini 50 ml

Jedinečný přípravek pro mytí pivního skla. Snadno odstraňuje usazeniny, stopy po rtěnce, mastnotě apod. Sklo zůstává po oplachu čistou vodou jiskřivě čisté a nezasychají na něm kapky. Svým složením je velmi šetrný k pokožce. Přípravek nenarušuje pivní pěnu a pivo krásně kroužkuje.

19909
45,00 Kč

37,19 Kč bez DPH

 

Dávkování: 3–5 ml na 4 litry vody (obvykle stačí 1 čajová lžička na myčku skla). Při poklesu pěny dodávkujte. Důkladný oplach pitnou vodou je nezbytný. Obsahuje:Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli; Amidy, C8-18 a C18-nenasycené, N,N-bis (hydroxyethyl)

H315 Dráždí kůži. 

H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 

Pokračujte ve vyplachování. 

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P332+P313 PŘI PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Měrná jednotka
ks
Hmotnost
0.07 Kg

LUKR CZ a.s.

Společnost LUKR CZ vznikla v roce 1991 a od svého založení se nepřetržitě věnuje vývoji
výrobků v oblasti pivní gastronomie.

Dalšími oblastmi, v nichž máme bohatou tradici, jsou vývoj a výroba tradičních staročeských výčepních hlav a kohoutů a vývoj a výroba mycích a sanitačních prostředků pro nápojové cesty a pivní sklo, na jejichž vývoji spolupracujeme s odborníky v oblasti hygieny a chemie.

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací